ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BR-53) 20-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BR-53) 20-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BR-53) 20-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: X’MAS NEW YEAR BUMPER 2016-17
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BR-53
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 20-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :40,000,000/-
XR 687009
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 100,000/-
XM 687009
XO 687009
XS 687009
XT 687009

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
XM 314280
(MALAPPURAM)
XO 207948
(KASARGODE)
XR 332044
(KASARGODE)
XS 305997
(PALAKKAD)
XT 612741
(IDUKKI)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
XM 342922
(KOLLAM)
XM 363449
(KOTTAYAM)
XO 213565
(THIRUVANANTHAPURAM)
XO 403433
(KOTTAYAM)
XR 122278
(KANNUR)
XR 658855
(WAYANAD)
XS 324070
(WAYANAD)
XS 693386
(ALAPPUZHA)
XT 387396
(KANNUR)
XT 509956
(THRISSUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 100,000/-
40418

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
7434  7651  9773  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0559  2604  3215  4183
4332  4430  4433  4541
5361  6213  7170  7284
7659  8595  8899  9969

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0045  0212  1171  1776
2378  2594  3047  3154
3485  4133  4257  4306
5204  5376  6230  6647
6907  7694  7708  7810
8016  8212  9147  9222
9340  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0433  0827  1204  1438
1472  1721  2024  2460
2776  2849  3115  3413
4507  4899  4997  5095
5221  5389  5421  5488
5957  6294  6657  6781
7195  7233  7415  7541
7607  7990  8047  8142
8403  8539  8598  8929
9263  9374  9462  9848

9th Prize- Rs. 200/-
0002  0079  0222  0270
0420  0463  0474  0752
0867  0917  1544  1546
1555  1768  1773  1937
2054  2127  2248  2256
2315  2371  2474  2486
2796  2821  3020  3333
3335  3518  3572  3680
3752  3869  4144  4204
4205  4298  4492  4862
4873  4976  5075  5207
5587  5606  5735  5864
5936  5981  6389  6703
6871  6905  6922  6941
7512  7787  8195  8214
8423  8549  8572  8872
8986  9016  9028  9040
9141  9540  9566  9632
9831  9971  9986  

Share.

About Author

Leave A Reply