ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-432) 30-10-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-432) 30-10-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-432) 30-10-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-432
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 30-10-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WH 680424
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WA 680424
WB 680424
WC 680424
WD 680424
WE 680424
WF 680424
WG 680424
WJ 680424
WK 680424
WL 680424
WM 680424

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
WA 193428
(KANNUR)
WB 765947
(KOLLAM)
WC 377925
(KANNUR)
WD 419269
(THIRUVANANTHAPURAM)
WE 787939
(MALAPPURAM)
WF 253082
(KOTTAYAM)
WG 645405
(THIRUVANANTHAPURAM)
WH 381582
(KANNUR)
WJ 638635
(KASARGODE)
WK 317077
(PATHANAMTHITTA)
WL 755587
(KOTTAYAM)
WM 455270
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WA 102297
(THIRUVANANTHAPURAM)
WB 801838
(MALAPPURAM)
WC 505705
(KOLLAM)
WD 844512
(ERNAKULAM)
WE 401176
(KOZHIKKODE)
WF 835071
(KOTTAYAM)
WG 227370
(KOLLAM)
WH 562732
(MALAPPURAM)
WJ 244905
(KOTTAYAM)
WK 514211
(ALAPPUZHA)
WL 533413
(ERNAKULAM)
WM 697936
(THRISSUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0313  3157  3816  5182
5239  6367  8191  9163
9345  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0554  2800  3604  4528
5168  6617  7261  7442
8224  8517  9598  9939

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0193  0321  0651  0767
1374  2900  3075  3174
3489  3600  3913  4085
4424  4760  5106  5225
5633  5735  5972  6595
6647  6769  6978  7959
8096  8301  8303  8337
8845  9673  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0104  0242  0822  1107
1229  1496  1840  1866
1986  2020  3037  3838
3963  4018  4019  4223
4339  4422  4484  4680
4870  5659  5884  5913
6205  7221  7603  7747
8178  8216  8283  8315
8372  8405  8491  8567
8651  8739  8913  9095
9298  9908  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0088  0211  0301  0417
0528  0988  1013  1123
1628  1799  1841  1845
1892  2112  2253  2418
2575  2675  2741  2903
3215  3380  3432  3626
3639  3651  3712  3755
4049  4126  4320  4413
4458  4495  4571  4626
4693  4721  5148  5238
5543  5569  5950  6004
6028  6060  6237  6283
6599  6667  6888  7174
7207  7217  7302  7438
7496  7510  7601  7616
7760  7797  7803  7845
7932  8067  8119  8136
8257  8438  8514  8599
8676  8789  8850  8870
8876  8914  9138  9289
9307  9319  9397  9415
9574  

Share.

About Author

Leave A Reply