ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-410) 15-05-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-410) 15-05-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-410) 15-05-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-410
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 15-05-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WH 162670
(KANNUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WA 162670
WB 162670
WC 162670
WD 162670
WE 162670
WG 162670
WJ 162670
WK 162670
WL 162670

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WL 433664
(MALAPPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WA 193435
(PATHANAMTHITTA)
WB 303489
(THIRUVANANTHAPURAM)
WC 727598
(PATHANAMTHITTA)
WD 333043
(KOZHIKKODE)
WE 541962
(THRISSUR)
WG 887335
(KANNUR)
WH 201579
(KOLLAM)
WJ 230274
(PALAKKAD)
WK 264003
(KANNUR)
WL 792856
(KANNUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
43991

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0033  1465  2592  3245
4161  4230  4348  5110
6023  6264  7092  7483
7954  8485  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0183  0853  1185  1474
1766  2080  2442  2948
3502  4428  5471  5485
5633  5658  5751  6488
6973  7035  7239  7399
8367  9386  9468  9842

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0108  0350  0483  0945
0999  1349  1691  1732
2017  2086  2108  2185
2815  3095  3261  3821
3873  4501  5008  5780
5882  6121  6615  6741
6851  6921  7013  7358
7705  8567  8702  8706
8849  9074  9178  9325
9342  9550  9816  9920

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0008  0104  0788  0895
1049  1257  1383  1412
1477  1678  1693  1742
1953  2079  2225  2434
2557  2563  2567  2871
3005  3071  3231  3345
3665  3669  4304  4402
4436  4445  4451  4578
4617  4682  5149  5271
5768  5849  5966  6147
6300  6316  6364  6538
6585  6601  6611  6664
6815  6946  7480  7684
7707  7849  7982  8476
8560  8570  8591  8611
8845  8879  9007  9091
9245  9351  9363  9531
9723  9937  

Share.

About Author

Leave A Reply