ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-409) 08-05-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-409) 08-05-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-409) 08-05-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-409
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 08-05-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WS 176563
(WAYANAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WM 176563
WO 176563
WP 176563
WT 176563
WU 176563
WW 176563
WX 176563
WY 176563
WZ 176563

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WT 584972
(THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WM 242640
(KOTTAYAM)
WO 670012
(ALAPPUZHA)
WP 615957
(THRISSUR)
WS 486871
(IDUKKI)
WT 445730
(ALAPPUZHA)
WU 708257
(KOTTAYAM)
WW 453521
(KOTTAYAM)
WX 490847
(PALAKKAD)
WY 498768
(PALAKKAD)
WZ 150957
(THRISSUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
72919

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0802  1254  2106  3387
4925  5584  5782  6526
7057  7076  8261  9160
9163  9979  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0107  0243  0357  0816
1772  2749  3507  3655
3987  4197  4324  5080
5263  5376  6271  7033
7448  7914  8148  8409
8594  9233  9535  9762

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0066  0117  0127  0947
1018  1066  1110  1202
1488  2238  2239  2253
2311  2440  2858  3040
3324  4423  4909  5106
5220  5237  6018  6249
6428  6751  7011  7195
7515  7542  7723  7809
8143  9029  9143  9170
9431  9757  9793  9955

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0013  0065  0152  0281
0473  0886  0938  1028
1304  1379  1805  1806
1821  2024  2075  2116
2675  2735  2836  2853
3085  3206  3334  3496
3532  3534  3555  3603
3611  3696  3923  4045
4073  4168  4214  4725
4985  5038  5052  5111
5346  5362  5579  5634
5793  6010  6267  6344
6413  6425  6449  6668
6771  6945  7084  7347
7466  7530  7614  8020
8199  8352  8846  8941
9001  9294  9307  9419
9719  9930  

Share.

About Author

Leave A Reply