ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-404) 03-04-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-404) 03-04-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-404) 03-04-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-404
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 03-04-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WK 610003
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WA 610003
WB 610003
WC 610003
WD 610003
WE 610003
WG 610003
WH 610003
WJ 610003
WL 610003

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WH 481576
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WA 409412
(THRISSUR)
WB 155846
(PALAKKAD)
WC 156243
(PALAKKAD)
WD 154887
(PALAKKAD)
WE 299602
(WAYANAD)
WG 863428
(KOZHIKKODE)
WH 849895
(PALAKKAD)
WJ 609396
(PALAKKAD)
WK 528644
(KOLLAM)
WL 629700
(KOZHIKKODE)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
95946

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0136  0161  0239  0389
2398  2587  3239  3353
3418  5024  6030  6657
7398  8217  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
1416  1719  1779  2271
2315  3177  3320  3384
3405  3673  3894  4029
4407  6042  6293  6330
7317  7537  7729  8093
8930  9024  9120  9794

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0109  0451  0710  0853
0886  1109  1131  1158
1329  1497  1590  1613
2344  2893  3174  3442
4075  4323  4948  5222
5435  5476  5499  5821
5865  5930  6317  6355
6625  7938  7979  8107
8129  8205  8594  8711
8779  8867  8871  9253

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0010  0137  0298  0383
0498  0507  0707  0786
0986  1202  1209  1386
1390  1854  1920  2123
2145  2200  2442  2453
2574  2697  2966  3016
3740  3839  3962  4003
4168  4320  4395  4645
4903  4919  5005  5162
5483  5535  5555  5571
5579  5607  5628  5698
5784  5790  5807  5984
6024  6262  6408  6612
6722  6789  6843  6886
7103  7134  7138  7168
7331  7586  8054  8200
8290  8575  9236  9333
9556  9820  

Share.

About Author

Leave A Reply