ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-402) 20-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-402) 20-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-402) 20-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-402
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 20-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WA 551349
(ERNAKULAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WB 551349
WC 551349
WD 551349
WE 551349
WG 551349
WH 551349
WJ 551349
WK 551349
WL 551349

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WE 701122
(KOLLAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WA 375503
(KOZHIKKODE)
WB 141057
(KOLLAM)
WC 168955
(THRISSUR)
WD 216436
(THRISSUR)
WE 420925
(PALAKKAD)
WG 825861
(THIRUVANANTHAPURAM)
WH 695148
(THRISSUR)
WJ 234289
(PALAKKAD)
WK 210739
(ERNAKULAM)
WL 118812
(KANNUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
43480

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0108  0134  0977  1056
1063  1242  3781  4016
4175  4827  5489  7415
7691  8082  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0565  1280  1739  2498
2615  3440  3639  4203
4425  4527  5179  5294
5757  6018  6104  7089
7864  7932  8387  8871
9034  9132  9703  9715

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0091  0581  0924  1145
1164  1375  1772  2083
2393  2537  2573  2732
2937  3278  3449  4006
4184  4442  4449  4531
4606  4900  4958  5213
5464  5565  5633  5939
6475  7000  7011  7546
7832  7964  8454  8807
9471  9662  9769  9935

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0022  0121  0403  0548
0610  0686  0871  0951
1254  1377  1533  1537
1674  1934  2001  2114
2124  2209  2443  2572
2675  3403  3465  3702
3848  3960  3999  4119
4399  4563  4654  4733
4762  4915  4920  4954
5000  5400  5415  5754
5903  6026  6271  6355
6491  6496  6523  6727
6777  6859  6972  7042
7086  7164  7332  7372
7390  7761  7827  7898
8040  8239  8673  8743
8821  8843  8875  8934
9212  9506  

Share.

About Author

Leave A Reply