ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-401) 13-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-401) 13-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-401) 13-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-401
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 13-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WO 834904
(ERNAKULAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WM 834904
WP 834904
WS 834904
WT 834904
WU 834904
WW 834904
WX 834904
WY 834904
WZ 834904

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WW 442013
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WM 211167
(KANNUR)
WO 833155
(ERNAKULAM)
WP 598672
(ALAPPUZHA)
WS 226487
(KOLLAM)
WT 778376
(MALAPPURAM)
WU 280536
(MALAPPURAM)
WW 369762
(KOLLAM)
WX 800448
(ALAPPUZHA)
WY 446389
(KOTTAYAM)
WZ 262931
(THRISSUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
29274

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0118  0298  0633  0717
0775  3300  3369  4192
4858  7014  8402  8538
8642  9044  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0192  0333  0381  0558
1391  1567  2645  2646
3338  3563  4164  4633
4860  6160  6850  6894
7287  7537  7973  8030
8487  9386  9456  9555

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
1101  1580  1679  1784
2101  2293  2305  2464
2652  2773  3295  3660
3964  4011  4350  4425
4545  4720  4950  5097
5385  5438  5538  5566
5911  6003  6146  6534
6559  7186  7465  7868
8203  8374  8447  8536
9428  9462  9711  9909

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0045  0197  0233  0247
0399  0446  0461  0517
0547  0579  0802  0920
0923  1024  1352  1736
1745  1891  1940  1970
2071  2096  2210  2351
2453  2625  2729  3185
3531  3621  3925  4007
4537  4580  4734  4953
5069  5078  5404  5527
5871  5874  5915  5998
6005  6245  6401  6715
6816  7023  7090  7146
7235  7241  7283  7329
7651  7794  7881  7949
8303  8396  8882  8969
8995  9024  9154  9381
9591  9962  

Share.

About Author

Leave A Reply