ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-400) 06-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-400) 06-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-400) 06-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-400
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 06-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WA 447472
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WB 447472
WC 447472
WD 447472
WE 447472
WG 447472
WH 447472
WJ 447472
WK 447472
WL 447472

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WL 813791
(KOZHIKKODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WA 328561
(KOTTAYAM)
WB 476057
(KOLLAM)
WC 819912
(THIRUVANANTHAPURAM)
WD 742352
(IDUKKI)
WE 330334
(KOTTAYAM)
WG 423016
(ERNAKULAM)
WH 124293
(THRISSUR)
WJ 299143
(KASARGODE)
WK 812469
(MALAPPURAM)
WL 483338
(THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
35154

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0073  0560  2212  3609
4882  5717  6049  6633
7500  7706  7735  9307
9532  9729  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0831  1184  1330  1547
1624  2655  3045  3443
4177  4520  4568  4753
5645  5730  6202  6426
6776  6897  7491  8217
8386  8770  8933  9245

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0306  0448  1450  1871
2020  2503  2873  2917
2932  2971  3244  3293
3311  3593  3660  3665
3815  3892  4430  4435
5026  5139  5185  5360
6273  6376  6472  6779
6780  6921  7740  7910
8049  8448  8612  9109
9153  9211  9334  9991

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0028  0067  0123  0655
0689  0707  0897  1065
1155  1500  1542  1695
1729  1825  2012  2093
2280  2330  2352  2438
2453  2496  2764  2854
3079  3590  3753  3923
3939  4063  4124  4163
4270  4273  4355  4360
4697  4698  4725  4744
4821  4839  5033  5329
5516  5598  5980  6133
6504  6635  6666  6717
6979  7086  7236  7734
7839  7904  8140  8425
8662  8743  8874  8957
9086  9141  9170  9572
9772  9833  

Share.

About Author

Leave A Reply