ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-399) 27-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-399) 27-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-399) 27-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-399
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 27-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WZ 710665
(KOLLAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WM 710665
WO 710665
WP 710665
WS 710665
WT 710665
WU 710665
WW 710665
WX 710665
WY 710665

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WX 156983
(KASARGODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WM 428153
(MALAPPURAM)
WO 150948
(KANNUR)
WP 397885
(WAYANAD)
WS 309933
(ERNAKULAM)
WT 219447
(THIRUVANANTHAPURAM)
WU 151669
(KANNUR)
WW 478988
(KOTTAYAM)
WX 184769
(ERNAKULAM)
WY 594876
(PATHANAMTHITTA)
WZ 535289
(KOTTAYAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
79744

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0790  0870  0951  1450
2111  2365  2883  5621
5683  8150  8212  8475
8879  9699  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0416  0534  1774  2463
3420  3455  4190  4570
4772  4887  5112  5803
5944  6795  6943  7005
7854  7941  8401  8497
8990  9390  9593  9642

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0481  0494  0682  0709
1108  1124  1325  1364
1887  2446  2447  3222
3281  3365  3596  3667
3826  4529  5148  5339
5394  5826  5942  6117
6147  6255  6323  6473
6647  6680  7230  7584
7760  7791  8063  8306
8398  9093  9463  9507

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0002  0041  0748  0754
0817  1002  1214  1291
1427  1844  1917  2176
2256  2554  2675  3060
3321  3331  3530  3531
3636  3680  3743  4004
4087  4307  4525  4534
4551  4620  4766  4814
4820  4864  4980  5068
5179  5238  5379  6016
6124  6158  6262  6600
6603  6611  6729  6751
6782  6836  7096  7419
7512  7550  7609  7668
7669  7861  7944  8011
8136  8213  8433  8480
8772  8788  8958  9038
9113  9592  

Share.

About Author

Leave A Reply