ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-398) 20-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-398) 20-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-398) 20-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-398
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 20-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WK 786943
(KOLLAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WA 786943
WB 786943
WC 786943
WD 786943
WE 786943
WG 786943
WH 786943
WJ 786943
WL 786943

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WE 550614
(ALAPPUZHA)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WA 151338
(ERNAKULAM)
WB 497652
(THIRUVANANTHAPURAM)
WC 622312
(THRISSUR)
WD 143061
(KOLLAM)
WE 459220
(IDUKKI)
WG 581240
(ERNAKULAM)
WH 113455
(WAYANAD)
WJ 352013
(THIRUVANANTHAPURAM)
WK 159987
(THRISSUR)
WL 166110
(THRISSUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
92521

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0001  0786  1225  1701
2582  2651  3613  5461
5570  5596  5793  6657
9214  9923  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0047  0057  0597  0948
1449  2434  2609  2972
3406  3811  4166  4553
4742  4811  5385  6031
6439  6449  6748  7465
7651  8427  9854  9975

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0076  0552  0719  0736
1260  1337  1448  2029
2041  2598  2925  3050
3077  3483  3840  4034
4268  4311  4439  4536
4631  4816  4841  4956
4966  5542  6253  6905
7010  7036  7249  7525
7646  7674  7823  8193
8407  8976  9340  9490

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0119  0281  0491  0850
0937  1024  1436  1656
1964  2267  2506  2520
2720  2745  2814  2916
2955  3011  3140  3237
3296  3303  3633  3863
3941  4219  4441  4785
4953  5054  5265  5337
5362  5539  5845  5998
6112  6155  6183  6263
6431  6494  6538  6802
6879  6973  7033  7226
7238  7575  7588  7618
7761  7816  7860  7919
7959  8161  8482  8491
8601  8961  9173  9298
9338  9523  9733  9853
9864  9865  

Share.

About Author

Leave A Reply