ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-397) 13-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-397) 13-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-397) 13-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-397
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 13-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WY 270587
(THRISSUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WM 270587
WO 270587
WP 270587
WS 270587
WT 270587
WU 270587
WW 270587
WX 270587
WZ 270587

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WX 146013
(KOZHIKKODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WM 793352
(IDUKKI)
WO 320855
(ALAPPUZHA)
WP 601260
(THIRUVANANTHAPURAM)
WS 206992
(WAYANAD)
WT 461755
(KASARGODE)
WU 485315
(KOLLAM)
WW 552276
(MALAPPURAM)
WX 403736
(KOTTAYAM)
WY 129266
(WAYANAD)
WZ 535986
(THRISSUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
01465

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0087  0686  1034  3768
4257  4405  4977  5129
7737  7847  8172  8509
8725  9544  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0515  0691  1103  2161
2961  3346  3706  4025
4167  4175  4189  4274
4335  6109  6222  6851
7541  8520  8635  8740
8801  9306  9440  9712

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0305  1005  1023  1133
1312  1462  1810  1969
2493  2499  2916  3394
3406  3541  3560  3771
3983  4101  4379  4591
4749  5076  5194  5438
5624  5824  5908  6059
6345  6396  6413  6530
7063  7484  8317  8548
8606  9179  9691  9980

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0022  0402  0889  1205
1603  1816  1828  2182
2299  2383  2584  2778
2798  2889  2982  3021
3025  3193  3296  3511
3534  3562  3613  3689
3926  4054  4348  4400
4434  4503  4897  5135
5161  5177  5211  5240
5357  5463  5503  5731
5770  5973  5981  6053
6298  6498  6908  6968
7124  7196  7230  7393
7406  7435  7509  7610
7796  7939  8221  8400
8583  9017  9263  9279
9412  9579  9873  9877
9907  9928  

Share.

About Author

Leave A Reply