ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-394) 23-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-394) 23-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-394) 23-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-394
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 23-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WA 656638
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WB 656638
WC 656638
WD 656638
WE 656638
WG 656638
WH 656638
WJ 656638
WK 656638
WL 656638

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WK 608079
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WA 600751
(ALAPPUZHA)
WB 180278
(KOZHIKKODE)
WC 123680
(ALAPPUZHA)
WD 325598
(KASARGODE)
WE 293083
(PALAKKAD)
WG 611353
(IDUKKI)
WH 114090
(PATHANAMTHITTA)
WJ 308529
(MALAPPURAM)
WK 340848
(KOLLAM)
WL 664503
(KOZHIKKODE)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
04019

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1193  1860  2411  2967
3547  4047  5916  7061
7837  8006  8077  8499
8738  9462  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0570  0784  1390  1933
1988  2697  3143  3171
4006  4183  4725  4895
5117  5813  6123  6423
6507  6559  6724  7491
7820  8741  9076  9578

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0010  0450  0720  0804
0844  0976  1404  1424
1530  2002  2024  2428
3041  3087  3207  3246
3298  4037  4351  4438
4830  5087  5381  5413
5517  5526  5598  6263
7331  7498  7664  7726
7974  8505  8621  8835
9278  9286  9326  9838

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0072  0096  0253  0522
0763  0925  0929  1270
1298  1340  1802  1885
1906  2240  2528  2688
2699  2771  2787  2887
2923  2973  3280  3459
3492  3497  3527  3681
3731  3755  3780  4458
4576  4906  4936  5216
5240  5294  5673  5841
5895  5975  5982  6232
6505  6517  6600  6715
6782  6817  7450  7677
7875  7884  7981  8084
8244  8246  8433  8683
8761  8916  8965  9097
9131  9167  9577  9621
9916  9933  

Share.

About Author

Leave A Reply