ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-393) 16-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-393) 16-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-393) 16-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-393
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 16-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WW 684748
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WM 684748
WO 684748
WP 684748
WS 684748
WT 684748
WU 684748
WX 684748
WY 684748
WZ 684748

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WZ 641137
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WM 125262
(MALAPPURAM)
WO 646625
(KOTTAYAM)
WP 685153
(PALAKKAD)
WS 296944
(KOLLAM)
WT 352031
(KOZHIKKODE)
WU 694658
(MALAPPURAM)
WX 284002
(KASARGODE)
WY 277794
(KANNUR)
WZ 312720
(ERNAKULAM)
WW 368659
(THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
35637

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
2024  2260  2861  3096
3302  3620  4070  4436
5051  5892  6433  7394
7804  9487  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0066  0142  0147  0423
0754  2547  2551  2561
2755  3079  3633  3819
5229  6930  7156  7165
7228  7537  8276  8945
9325  9497  9685  9710

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0067  1097  1521  1641
1897  2096  2147  2422
2553  2711  2717  2757
2810  2824  3027  3121
3353  3725  3790  3803
3864  4254  4513  4527
6154  6484  6657  7206
7541  7683  7939  8001
8006  8033  8163  8272
8274  8347  8853  9842

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0002  0535  0649  0667
0736  0911  0947  0981
1099  1231  1618  1649
1765  1832  1937  1953
2434  2513  2581  3161
3195  3292  3351  3392
3421  3435  3744  3777
3856  3867  3987  4004
4109  4389  4572  4613
4848  4904  5010  5207
5495  5497  5649  6062
6531  6631  6719  6739
7097  7171  7380  7453
7469  7566  7573  7760
8112  8133  8300  8568
8913  8920  9073  9105
9242  9425  9579  9587
9714  9961  

Share.

About Author

Leave A Reply