ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-392) 09-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-392) 09-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-392) 09-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-392
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 09-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WJ 711577
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WA 711577
WB 711577
WC 711577
WD 711577
WE 711577
WG 711577
WH 711577
WK 711577
WL 711577

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WD 490913
(KOZHIKKODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WA 146452
(KANNUR)
WB 174969
(ALAPPUZHA)
WC 457991
(ERNAKULAM)
WD 543847
(PALAKKAD)
WE 649085
(ERNAKULAM)
WG 557251
(MALAPPURAM)
WH 250347
(PATHANAMTHITTA)
WJ 413622
(THIRUVANANTHAPURAM)
WK 376501
(KOLLAM)
WL 267449
(KOTTAYAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
92042

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0024  0845  2865  3129
4123  4313  5373  5653
5839  6359  7078  8403
9129  9995  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0269  0572  1213  1439
1875  2313  2374  2399
2443  2474  3287  4058
4573  4807  5286  5438
5635  6094  6435  7009
7257  7870  9495  9800

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0162  0212  0232  0287
0654  0863  1352  1385
1976  2606  2770  2876
2951  3430  3546  3802
3878  4164  4377  4596
4738  5225  5274  5406
5531  5717  5720  5813
6028  6113  6529  6560
6590  6652  6790  6914
7076  7098  7231  9207

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0033  0257  0259  0338
0522  0737  0817  0818
0929  1244  1297  1376
1424  1526  1604  1805
1883  2047  2424  2467
2581  2716  3127  3488
3559  3664  3869  3895
4229  4364  4811  5291
5439  5651  5722  5770
5905  6251  6306  6419
6420  6764  6837  6939
7171  7192  7216  7313
7375  7453  7493  7654
7668  7762  7804  8027
8105  8176  8618  8717
9017  9044  9187  9471
9646  9692  9745  9780
9832  9967  

Share.

About Author

Leave A Reply