ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-391) 02-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-391) 02-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-391) 02-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-391
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 02-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WU 204514
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WM 204514
WO 204514
WP 204514
WS 204514
WT 204514
WW 204514
WX 204514
WY 204514
WZ 204514

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WX 413816
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WM 644336
(KOLLAM)
WO 382718
(THRISSUR)
WP 476254
(KANNUR)
WS 331113
(KOLLAM)
WT 363847
(ERNAKULAM)
WU 657019
(KOTTAYAM)
WW 444650
(THRISSUR)
WX 663166
(IDUKKI)
WY 678013
(THRISSUR)
WZ 330531
(KOLLAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
55567

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0278  1544  1660  1714
2930  3861  5040  5817
7034  7319  7657  9049
9951  9967  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0057  0166  0704  0853
1782  2347  2357  2983
3857  4173  4959  5180
5327  5565  6060  6165
6857  6976  7125  7141
8479  8554  8754  9418

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0179  0820  0939  1850
1994  2232  2733  2773
3363  3539  4294  4447
4497  4523  4575  4794
4920  5152  5184  5711
5756  5825  6031  6231
6476  6690  7127  7533
7627  7930  8414  8486
8496  8582  8814  8965
9025  9031  9134  9959

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0016  0085  0146  0152
0214  0660  0681  0948
0965  1235  1319  1422
1578  1791  1890  1958
2020  2244  2607  2961
3059  3132  3185  3245
3678  3907  3943  4011
4521  4534  4727  4768
4814  4921  4958  5121
5130  5246  5461  5496
5769  6051  6283  6460
6505  6782  6801  6931
7321  7460  7756  7800
7943  8028  8191  8327
8438  8755  8762  8819
8881  8940  9283  9388
9509  9549  9702  9734
9971  9998  

Share.

About Author

Leave A Reply