ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-389) 19-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-389) 19-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-389) 19-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-389
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 19-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WY 143047
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WM 143047
WO 143047
WP 143047
WS 143047
WU 143047
WT 143047
WW 143047
WX 143047
WZ 143047

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WP 235147
(IDUKKI)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WM 670373
(PALAKKAD)
WO 661159
(THRISSUR)
WP 588649
(ERNAKULAM)
WS 159069
(PATHANAMTHITTA)
WU 507513
(THRISSUR)
WT 392873
(PATHANAMTHITTA)
WW 332560
(THRISSUR)
WX 588346
(ERNAKULAM)
WY 174408
(IDUKKI)
WZ 432563
(PALAKKAD)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
23033

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1741  2282  2496  2762
3335  3480  4044  4480
4941  6320  8224  8492
8713  8925  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0390  0648  0803  0960
1254  2326  2475  2617
2679  2729  3493  4314
4571  4683  5406  5592
7081  7283  7919  8016
8060  8809  8820  9068

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0405  0805  0904  0920
1028  1256  1588  1732
1871  1894  1948  2044
2984  3404  4005  4221
4248  4293  4652  4710
5125  5466  5630  6546
6854  7067  7716  8398
8606  8831  8860  8955
9124  9219  9330  9394
9477  9571  9764  9875

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0408  0620  0677  0845
0866  1026  1092  1152
1156  1187  1526  1575
1842  1926  2117  2174
2207  2332  2512  2557
2629  2642  2747  2940
3138  3182  3311  3360
3397  3474  3570  3675
4397  4436  4441  4647
4898  4967  5419  5647
5697  5721  5783  5941
6059  6131  6149  6169
6228  6367  6465  6532
7122  7341  7603  7761
7795  7971  7997  8176
8191  8214  8288  8342
8593  9107  9365  9383
9508  9715  

Share.

About Author

Leave A Reply