ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-388) 05-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-388) 05-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (W-388) 05-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: WIN-WIN
  • ലോട്ടറി കോഡ്: W-388
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 05-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
WA 611757
(KOLLAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
WB 611757
WC 611757
WD 611757
WE 611757
WG 611757
WH 611757
WJ 611757
WK 611757
WL 611757

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
WD 177625
(THIRUVANANTHAPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
WA 422083
(THRISSUR)
WB 120410
(ERNAKULAM)
WC 625324
(KOTTAYAM)
WD 472512
(KOLLAM)
WE 315199
(KOTTAYAM)
WG 443683
(MALAPPURAM)
WH 139677
(PALAKKAD)
WJ 624687
(KOTTAYAM)
WK 164598
(KANNUR)
WL 693614
(THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
78339

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0471  0650  0970  1410
2188  2426  3353  5164
5426  7728  8930  9692
9777  9997  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0016  0107  1594  1844
1845  1889  2069  2231
2247  2330  2607  2791
3924  3962  4091  4294
5655  6847  7301  7442
7979  8180  9179  9322

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0066  0126  0656  0666
0904  1130  1305  2484
2661  2779  2878  3103
3132  3366  3687  3747
4071  4087  4199  4201
4224  4915  4932  4992
5163  5441  5464  5603
5697  5935  6092  6703
6715  6733  7536  7992
8125  8530  8752  9891

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0081  0341  0634  0708
0806  0847  0865  0978
1033  1064  1213  1275
1277  1416  1907  2047
2193  2252  2391  2546
2672  2699  2793  2875
2914  3034  3389  3647
3895  3964  4129  4131
4307  4416  4570  4629
4663  4952  4966  4977
5026  5092  5097  5324
5374  5706  5708  6079
6134  6149  6421  6461
6567  6853  6869  7008
7092  7207  7768  7836
8009  8488  8536  8936
9008  9085  9289  9474
9484  9523  

Share.

About Author

Leave A Reply