ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BR-54) 17-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BR-54) 17-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BR-54) 17-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: SUMMER BUMPER- 2017
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BR-54
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 17-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :30,000,000/-
SC 201438
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 100,000/-
SA 201438
SB 201438
SD 201438
SE 201438

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
SA 489379
(ERNAKULAM)
SB 358763
(PALAKKAD)
SC 209690
(ERNAKULAM)
SD 338488
(ERNAKULAM)
SE 471018
(KOTTAYAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SA 248671
(KOZHIKKODE)
SA 374198
(KOZHIKKODE)
SB 428210
(KANNUR)
SB 449663
(THIRUVANANTHAPURAM)
SC 103797
(MALAPPURAM)
SC 225709
(THRISSUR)
SD 122405
(KANNUR)
SD 323964
(KOTTAYAM)
SE 170579
(THIRUVANANTHAPURAM)
SE 417505
(MALAPPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 100,000/-
91281

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
1851  4778  6907  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0274  0845  1622  2183
2512  2876  4851  5318
6464  6733  7364  7657
7719  9241  9489  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0101  0405  0570  0897
0937  1177  1274  1317
1868  2009  2324  2377
2407  2637  2699  2891
3750  4572  4779  4837
4877  4918  5354  5408
5567  5828  6140  7488
7786  7995  8163  8379
8722  8909  9103  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0119  0241  0648  0812
1149  1393  1473  1686
2169  2509  3108  3243
3264  3413  3558  3763
3988  4365  5020  6248
6439  6554  6781  6879
6934  6942  7297  7651
7910  7967  7977  8040
8560  8750  9010  9028
9073  9246  9289  9395
9396  9595  9676  9711
9805  9940  
9th Prize- Rs. 200/-
0054  0407  0471  0486
0527  0528  0553  0600
0625  0714  0756  0925
1012  1039  1087  1198
1389  1453  1554  1692
1897  1957  2034  2210
2242  2342  2456  2617
2621  2624  2914  2924
2989  2994  3547  3552
3580  3773  3828  4341
4399  4675  4681  4700
4756  4996  5079  5275
5426  5460  5487  5622
5919  6048  6141  6392
6432  6474  6488  6496
6708  6736  6744  6850
7119  7126  7259  7490
7693  7773  7940  8338
8466  8726  8863  8935
9129  9334  9520  9691

Share.

About Author

Leave A Reply