ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-47) 21-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-47) 21-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-47) 21-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-47
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 21-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SR 644984
(MALAPPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SM 644984
SO 644984
SS 644984
ST 644984

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SM 555718
(THRISSUR)
SO 104735
(KOLLAM)
SR 527145
(KOTTAYAM)
SS 621238
(KOTTAYAM)
ST 737435
(WAYANAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SM 204527
(PALAKKAD)
SM 537208
(THIRUVANANTHAPURAM)
SO 134183
(PALAKKAD)
SO 485747
(KOLLAM)
SR 213311
(THRISSUR)
SR 587865
(ALAPPUZHA)
SS 247422
(WAYANAD)
SS 627201
(KOTTAYAM)
ST 387640
(PATHANAMTHITTA)
ST 444405
(PALAKKAD)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
48605

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0039  0453  0612  1113
1191  1694  2154  2395
3114  4217  4421  5282
7374  7504  7628  8451
8570  9149  9155  9763

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0522  0565  0846  0893
0941  0947  1119  1507
1731  1859  1993  1997
2046  2362  3053  3142
3166  3586  3762  3796
4269  4420  4646  4713
4974  5006  5119  5226
5277  6348  7004  7124
7418  8496  9161  9308
9709  9823  9948  9954

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0385  0667  0788  0818
0869  1003  1118  1198
2101  2409  2517  2563
3111  3234  3898  3967
4190  4245  4251  4310
4645  4735  4914  5588
5757  5849  6032  6254
6353  6876  7930  8109
8491  8669  8789  9020
9471  9527  9701  9967

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0018  0323  0451  0455
0900  1250  1574  1621
1630  1704  1809  1825
1967  2173  2187  2482
2746  3025  3085  3127
3213  3225  3318  4096
4194  4500  4684  4943
5053  5403  5595  5639
5929  5978  6206  6441
6539  6705  6709  6802
7096  7157  7574  7650
7757  7824  7869  8028
8167  8178  8385  8411
8518  8552  8704  8952
9168  9170  9628  9807

Share.

About Author

Leave A Reply