ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-46) 14-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-46) 14-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-46) 14-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-46
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 14-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SK 754572
(KOZHIKKODE)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SG 754572
SH 754572
SJ 754572
SL 754572

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SG 792311
(PALAKKAD)
SH 539598
(KOLLAM)
SJ 364344
(ERNAKULAM)
SK 396125
(MALAPPURAM)
SL 386021
(PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SG 282715
(IDUKKI)
SG 342599
(KOZHIKKODE)
SH 529315
(KOTTAYAM)
SH 638372
(MALAPPURAM)
SJ 434439
(KOTTAYAM)
SJ 475776
(THIRUVANANTHAPURAM)
SK 434135
(KOTTAYAM)
SK 444338
(PALAKKAD)
SL 421539
(ERNAKULAM)
SL 619729
(THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
69947

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0636  0743  1517  1585
2966  3935  5031  5130
5144  5615  5696  6562
6667  6964  7099  7551
7882  8199  8895  9579

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0219  0270  0684  0865
1251  1262  1466  1578
1782  1899  2270  2299
3069  3070  3112  3379
3540  3803  4099  4482
4563  4581  4668  4933
5006  5147  5194  5965
6437  6542  6654  6930
7468  7485  7571  7908
8309  8388  9415  9639

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0050  0098  0370  0388
0790  1038  1062  1098
1178  1207  1469  1804
1834  2328  2334  3206
3420  4132  4187  4591
4808  4972  5162  5516
5614  6266  6580  6968
7067  7386  7422  7586
8207  8381  8505  8546
8703  8705  8975  9905

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0163  0210  0387  0423
0447  0937  0970  0994
1049  1346  1419  1852
1948  2026  2102  2440
2637  2669  2710  2778
2871  2919  2938  3026
3126  3524  4640  4682
4741  4747  4790  5040
5449  6057  6098  6453
6682  6718  6923  7426
7556  7672  7723  7841
7865  8168  8411  8503
8535  8643  8773  8863
8943  8986  9247  9262
9435  9475  9774  9969

Share.

About Author

Leave A Reply