ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-45) 07-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-45) 07-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-45) 07-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-45
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 07-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SB 628405
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SA 628405
SC 628405
SD 628405
SE 628405

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SA 473388
(ALAPPUZHA)
SB 255585
(THIRUVANANTHAPURAM)
SC 674616
(ERNAKULAM)
SD 445381
(KOTTAYAM)
SE 284100
(KOZHIKKODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SA 138361
(THRISSUR)
SA 381852
(IDUKKI)
SB 184403
(IDUKKI)
SB 493035
(THRISSUR)
SC 444758
(KOTTAYAM)
SC 546405
(KOTTAYAM)
SD 540266
(KOTTAYAM)
SD 540943
(KOTTAYAM)
SE 318202
(THIRUVANANTHAPURAM)
SE 742821
(KOTTAYAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
23669

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0185  0407  1108  1359
2267  2291  2416  2520
2674  3845  4522  4602
5153  5525  6159  7192
7460  7973  8679  9056

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0028  0699  0902  0946
1079  1174  1269  1527
1821  1907  2921  3227
3314  3468  3687  3705
3893  3952  4029  4142
4153  4184  4449  4549
4650  5271  5682  5775
6014  6273  6858  7584
8155  8285  8343  8444
8543  8719  9148  9173

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0035  0188  0580  0837
1222  1718  1897  2053
2648  4065  4103  4227
5379  5926  6029  6107
6169  6318  6542  6743
6766  6808  6993  7115
7342  7358  7508  7568
7626  7685  7842  7862
8102  8176  8728  8936
9651  9722  9740  9754

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0201  0398  0399  0420
0424  0451  0691  1560
1624  1647  1890  2003
2226  2248  2299  2681
2937  3101  3319  3333
3387  3428  4120  4381
4839  5146  5275  5447
5485  5498  5508  5679
5702  5762  5802  5847
5999  6042  6185  6187
6395  6602  7028  7163
7619  7878  7937  8299
8364  8390  8510  8542
8629  8819  8877  8953
9010  9079  9163  9605

Share.

About Author

Leave A Reply