ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-43) 21-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-43) 21-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-43) 21-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-43
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 21-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
ST 620717
(MALAPPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SM 620717
SO 620717
SR 620717
SS 620717

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SM 359155
(KANNUR)
SO 626669
(MALAPPURAM)
SR 428733
(PALAKKAD)
SS 655332
(THIRUVANANTHAPURAM)
ST 301239
(KASARGODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SM 422243
(PALAKKAD)
SM 523434
(IDUKKI)
SO 441978
(ERNAKULAM)
SO 627083
(MALAPPURAM)
SR 513401
(THRISSUR)
SR 725605
(KOLLAM)
SS 248174
(ERNAKULAM)
SS 585990
(ERNAKULAM)
ST 251609
(ERNAKULAM)
ST 423350
(PALAKKAD)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
29536

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0350  0566  0765  1547
1568  2283  2364  2841
3149  3776  5155  5761
6064  6427  6869  6956
7103  9728  9891  9939

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0007  0065  0220  0501
0903  1043  2118  2546
2827  3022  3240  3296
3627  3708  3766  3986
4479  4854  4963  4975
5531  6004  6029  6116
6152  6395  6515  6685
6745  7815  7913  7942
8146  8474  8542  9415
9552  9645  9734  9915

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0520  0862  0987  1019
1367  1486  1562  1732
2193  2529  3540  3732
3861  4365  4412  4429
4508  5167  5219  5233
5314  5358  5929  6139
6902  7078  7206  7235
7764  8079  8250  8498
8954  9156  9211  9617
9653  9743  9788  9873

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0088  0304  0309  0315
0557  0559  0633  0966
1303  1575  1659  1753
2051  2190  2311  2628
2671  2680  2685  2743
2810  2861  2912  3384
3398  3443  3475  3510
3647  4264  4343  4608
4647  4764  4921  5066
5159  5282  6104  6291
6358  6469  6688  6726
6882  6907  7064  7156
7772  7831  7863  7902
7964  7992  8152  8283
8492  9264  9706  9875

Share.

About Author

Leave A Reply