ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-42) 14-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-42) 14-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-42) 14-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-42
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 14-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SK 655333
(ALAPPUZHA)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SG 655333
SH 655333
SJ 655333
SL 655333

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SG 526890
(KOTTAYAM)
SH 444296
(ERNAKULAM)
SJ 211228
(ERNAKULAM)
SK 625580
(KOTTAYAM)
SL 677615
(PATHANAMTHITTA)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SG 282522
(KANNUR)
SG 283158
(KANNUR)
SH 235615
(THRISSUR)
SH 630284
(KOLLAM)
SJ 206887
(ERNAKULAM)
SJ 531491
(IDUKKI)
SK 120299
(KOTTAYAM)
SK 385112
(ERNAKULAM)
SL 105360
(ALAPPUZHA)
SL 319679
(THRISSUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
59302

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0027  0281  0470  0684
0828  1666  1837  1850
2278  4171  4345  4877
5092  5319  5383  6122
7197  7589  7868  8598

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
1042  1190  1210  1332
1609  1903  2186  2192
2212  2612  3511  3781
4010  4466  4614  5161
5314  5346  5570  5858
6120  6128  6403  6445
6518  6566  7240  7260
7325  7455  7576  7597
7665  7873  8006  8073
9294  9654  9695  9774

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0022  0102  0188  0935
1049  1119  1136  1464
1728  1963  1970  2015
2067  2101  2268  2274
2861  3205  3829  4502
4639  5555  6231  6328
6351  6399  6609  7087
7121  7255  7529  8264
8480  8729  8833  9152
9376  9433  9558  9580

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0053  0530  0867  0894
1162  1186  1366  1547
1612  1641  1737  2146
2202  2252  2404  2528
2651  2717  2831  3147
3473  3483  4026  4036
4203  4618  4697  4704
4965  5162  5231  5615
5860  5934  6023  6057
6118  6139  6173  6383
6394  6432  6500  6686
7222  7313  7365  7451
7855  8298  8491  8666
8806  8881  8938  8951
9066  9307  9444  9969

Share.

About Author

Leave A Reply