ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-39) 24-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-39) 24-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-39) 24-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-39
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 24-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
ST 745379
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SM 745379
SO 745379
SR 745379
SS 745379

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SM 333799
(THRISSUR)
SO 594639
(ALAPPUZHA)
SR 167574
(ALAPPUZHA)
SS 589777
(THIRUVANANTHAPURAM)
ST 385807
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SM 543994
(THIRUVANANTHAPURAM)
SM 718170
(THIRUVANANTHAPURAM)
SO 255092
(KOTTAYAM)
SO 284726
(KOZHIKKODE)
SR 289555
(ERNAKULAM)
SR 684396
(KOTTAYAM)
SS 403237
(KOTTAYAM)
SS 638616
(KOLLAM)
ST 114368
(THRISSUR)
ST 328457
(PALAKKAD)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
22740

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0505  0686  1439  1846
2057  2260  2349  3983
4597  4833  5001  6516
6591  8044  8088  8214
8957  9368  9589  9806

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0022  0227  0496  0642
0757  0974  1074  1264
1777  2200  3249  3360
3931  4032  4684  5305
5331  5347  5849  5942
6045  6047  6596  6907
7021  7268  7492  7724
7755  8441  8521  8682
8739  8824  9048  9223
9539  9789  9804  9820

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0050  0521  1085  1100
1234  1245  1367  1493
1544  1807  2354  2516
3174  3390  3424  3722
4255  4418  4524  4818
5332  5334  5474  5744
5785  6065  6873  6929
7094  7200  7624  8352
8697  8713  8813  8855
9235  9295  9704  9824

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0177  0491  0648  0704
0926  0976  1075  1093
1220  1384  1427  1608
1773  2161  2208  2265
2473  2519  2624  2940
2949  3366  3513  3591
3691  3802  4013  4179
4441  4442  4472  4571
4816  5203  5402  5436
5795  6457  6749  7256
7341  7420  7610  7644
7646  7706  7841  7994
7995  8301  8374  8405
8557  8672  8705  8880
8959  9692  9745  9944

Share.

About Author

Leave A Reply