ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-38) 17-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-38) 17-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-38) 17-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-38
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 17-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SK 675980
(ALAPPUZHA)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SG 675980
SH 675980
SJ 675980
SL 675980

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SG 533370
(KOLLAM)
SH 481671
(KOLLAM)
SJ 129140
(KOLLAM)
SK 247657
(KOLLAM)
SL 109304
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SG 236401
(ERNAKULAM)
SG 449263
(ERNAKULAM)
SH 612700
(THIRUVANANTHAPURAM)
SH 640304
(KOZHIKKODE)
SJ 144515
(THRISSUR)
SJ 172243
(ALAPPUZHA)
SK 152409
(KANNUR)
SK 441021
(ERNAKULAM)
SL 216754
(PALAKKAD)
SL 668936
(PATHANAMTHITTA)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
12869

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0424  1251  3061  3435
4066  4075  5202  5388
5496  5871  6632  6794
7539  7784  7827  8055
8088  8321  9253  9757

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0009  0119  0293  0464
0647  1086  1205  1540
2390  2458  3044  3077
3395  3564  3647  3759
3911  4103  4395  4574
4672  4736  4862  4985
5478  5549  6504  6961
7487  8026  8064  8148
8624  8664  8740  8949
9252  9407  9779  9792

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0066  0168  0376  0494
0601  0717  1144  1216
1672  1773  1827  3339
3711  4043  4244  4326
4462  4982  5078  5332
5598  5753  5839  5955
6209  6583  7030  7400
7406  7450  7642  8027
8045  8147  8511  8866
9118  9272  9569  9720

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0014  0017  0132  0170
0294  0299  0640  0673
0748  1084  1109  1370
1989  1991  2534  2606
3071  3214  3572  3601
3708  3791  4410  4815
5012  5154  5266  5533
5577  5717  5802  5816
5868  5987  6019  6262
6724  6893  7084  7172
7195  7332  7354  7364
7562  7578  7690  7933
8662  8692  8824  8922
8931  8948  9060  9218
9398  9509  9676  9685

Share.

About Author

Leave A Reply