ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-37) 10-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-37) 10-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-37) 10-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-37
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 10-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SB 345504
(KOTTAYAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SA 345504
SC 345504
SD 345504
SE 345504

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SA 567929
(KOLLAM)
SB 458015
(KOTTAYAM)
SC 243956
(ERNAKULAM)
SD 482756
(KOLLAM)
SE 313998
(THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SA 153376
(KANNUR)
SA 738222
(KOZHIKKODE)
SB 536897
(IDUKKI)
SB 634023
(PALAKKAD)
SC 186904
(PALAKKAD)
SC 496646
(THRISSUR)
SD 141779
(ALAPPUZHA)
SD 589343
(ALAPPUZHA)
SE 153096
(KANNUR)
SE 425756
(KOLLAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
06231

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0361  0678  0873  0919
1375  1810  1933  2793
3178  3232  3776  4060
4897  5028  7074  7924
8272  9438  9762  9975

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0206  0824  0826  0950
1224  1489  1825  2063
2432  2458  2575  2635
2947  2963  2997  3509
3672  3728  3753  4110
4325  4388  4522  4642
4873  5051  5082  6610
6896  7126  7520  7572
7661  7903  8050  8389
8600  9354  9894  9897

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0241  0716  0872  0989
1165  1223  1778  1787
1979  1984  1992  2065
2797  3653  3743  3745
3827  3894  4080  4209
4255  4332  4394  4720
4815  5472  5623  5955
6257  6277  6309  6949
7027  7042  7166  7754
9006  9328  9566  9595

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0117  0123  0146  0331
0540  0647  0711  0744
0905  1044  1190  1225
1300  1467  1614  1733
1734  2556  2809  2918
2922  3001  3091  3534
3568  3577  3859  4042
4064  4395  4551  4693
4697  4840  5038  5081
5127  5163  5220  5221
5305  5525  5641  6410
6412  6847  6849  7412
7438  7526  7795  8017
8228  8540  8582  8747
8853  9271  9578  9847

Share.

About Author

Leave A Reply