ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-36) 03-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-36) 03-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-36) 03-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-36
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 03-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SY 226033
(ERNAKULAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SU 226033
SW 226033
SX 226033
SZ 226033

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SU 101280
(PALAKKAD)
SW 604290
(PALAKKAD)
SX 454093
(PALAKKAD)
SY 587125
(KOLLAM)
SZ 611672
(THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SU 400567
(KANNUR)
SU 624779
(KOTTAYAM)
SW 145699
(KANNUR)
SW 649864
(KOLLAM)
SX 213317
(KASARGODE)
SX 488695
(THIRUVANANTHAPURAM)
SY 214528
(ERNAKULAM)
SY 529313
(PATHANAMTHITTA)
SZ 400989
(KANNUR)
SZ 578757
(KOTTAYAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
34169

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1374  2335  2988  3270
3773  3795  4715  4840
4970  5005  6003  6428
6636  7246  7446  8477
8603  8678  9410  9457

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0015  0194  0229  0541
0689  0921  1203  1274
1294  1349  1370  1407
1504  1527  1545  1680
1770  3000  3097  3241
3363  3609  3762  4716
5478  5562  5931  6038
6087  6151  6213  6783
7867  7954  8083  8196
9227  9405  9742  9875

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0048  0578  0730  0780
0838  1846  1853  2040
2488  2696  2780  2789
3041  3082  3184  3214
3312  3531  4303  4898
4917  5536  5964  6183
6600  6749  7193  7664
7726  7864  8279  8573
8619  8775  9151  9221
9474  9594  9900  9930

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0078  0084  0156  0295
0416  0470  1250  1290
1644  1860  2107  2159
2213  2227  2306  2481
3035  3250  3289  3556
3572  3807  4033  4093
4095  4379  4463  4492
4500  4528  4653  4800
4806  5287  5439  5507
5661  5696  5730  5956
6247  6304  6423  6676
6689  6786  6877  6956
7529  7565  8211  8604
8772  8848  8984  9055
9408  9542  9668  9699

Share.

About Author

Leave A Reply