ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-34) 20-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-34) 20-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-34) 20-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-34
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 20-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SH 548208
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SG 548208
SL 548208
SJ 548208
SK 548208

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SG 403760
(PALAKKAD)
SH 241029
(THIRUVANANTHAPURAM)
SL 634671
(THRISSUR)
SJ 471150
(ERNAKULAM)
SK 440720
(KOZHIKKODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SG 288981
(MALAPPURAM)
SG 683587
(PATHANAMTHITTA)
SH 303745
(KOTTAYAM)
SH 509051
(KOLLAM)
SL 416023
(THIRUVANANTHAPURAM)
SL 444942
(KOZHIKKODE)
SJ 266970
(KOLLAM)
SJ 434244
(ALAPPUZHA)
SK 228263
(ERNAKULAM)
SK 606370
(THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
79673

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0404  0693  0921  1074
2772  2952  2993  3287
4375  5215  6084  6408
6482  6650  7048  8323
8594  8672  9194  9394

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0025  0163  0245  0982
1068  2170  2342  2451
2536  2662  2867  2916
3709  3898  3965  4101
4373  4421  5174  5302
5394  5794  6258  6515
6523  6607  6720  6867
7087  7466  7637  7823
7837  8051  8255  8768
9298  9402  9603  9650

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0384  0606  0720  0826
1428  1898  1988  2073
2089  2325  2472  2574
2653  2831  2888  4290
4588  4619  5313  5496
5506  5557  5603  5661
5824  6330  6552  6680
6947  7500  7522  7558
7659  7926  8352  8450
8864  8973  9343  9715

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0276  0426  0692  1600
1610  1695  1724  1800
1859  2208  2445  2521
2706  3197  3413  3763
3920  3944  4016  4218
4468  4637  4764  4835
4915  4925  5005  5053
5201  5579  5615  5638
6416  6495  6627  6813
6902  6969  7045  7224
7394  7562  7763  7865
7916  8154  8158  8164
8296  8312  8500  8614
8668  8822  8954  8974
9189  9440  9645  9823

Share.

About Author

Leave A Reply