ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-31) 29-11-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-31) 29-11-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-31) 29-11-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-31
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 29-11-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SO 415378
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SM 415378
SR 415378
ST 415378
SS 415378

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SM 446976
(KOTTAYAM)
SO 104819
(KOLLAM)
SR 211075
(PALAKKAD)
ST 317486
(THIRUVANANTHAPURAM)
SS 192728
(WAYANAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SM 176713
(THIRUVANANTHAPURAM)
SM 678354
(THIRUVANANTHAPURAM)
SO 249447
(IDUKKI)
SO 783135
(THIRUVANANTHAPURAM)
SR 209478
(THRISSUR)
SR 243043
(ALAPPUZHA)
ST 212985
(PALAKKAD)
ST 316422
(THIRUVANANTHAPURAM)
SS 120216
(THRISSUR)
SS 187617
(MALAPPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
82428

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0646  0652  0742  2104
2200  2271  2359  3947
4149  4611  4725  4846
5092  5120  5549  5569
5698  6654  8729  9349

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0179  0201  0468  1724
1779  1822  1967  2110
2526  3597  3623  3692
3779  3927  4010  4509
4756  4790  4869  5235
5274  5512  6359  6777
6833  6902  7316  7662
7864  7897  8055  8355
8558  8626  8661  8737
8745  8883  9352  9774

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0016  0280  0902  1147
1163  1519  1842  2294
3151  3356  3376  3587
3650  3884  3885  4027
4139  4413  4490  4812
5070  5221  5249  5641
6007  6308  6325  6449
6701  6714  7815  8010
8277  8281  8284  8290
8379  9291  9751  9757

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0209  0242  0274  0285
0433  0444  0695  1151
1185  1365  1374  1602
1753  1805  1852  1928
2249  2266  2276  2402
2498  2646  2663  2916
2991  3135  3386  3430
3647  4146  4278  4314
4532  5159  5301  5428
5472  5592  5973  6230
6293  7320  7411  7430
7646  7672  7689  8024
8069  8172  8425  8733
8804  8884  9150  9298
9587  9649  9779  9964

Share.

About Author

Leave A Reply