ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-29) 23-11-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-29) 23-11-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (SS-29) 23-11-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Sthree Sakthi
  • ലോട്ടറി കോഡ്: SS-29
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 23-11-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
SD 571896
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
SA 571896
SB 571896
SC 571896
SE 571896

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
SA 839570
(WAYANAD)
SB 144079
(KASARGODE)
SC 615418
(KOZHIKKODE)
SD 661205
(ERNAKULAM)
SE 595335
(WAYANAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
SA 133078
(PALAKKAD)
SA 768678
(KOLLAM)
SB 273199
(KOZHIKKODE)
SB 378676
(PALAKKAD)
SC 348753
(KASARGODE)
SC 582454
(ERNAKULAM)
SD 211269
(PALAKKAD)
SD 445177
(KOTTAYAM)
SE 388330
(PATHANAMTHITTA)
SE 767736
(KOLLAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
27483

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0628  0850  1961  2033
2106  2136  3188  3663
4419  5977  6328  6768
7081  7278  8505  8551
8951  8992  9444  9971

ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0038  0287  0397  0457
0862  0915  1779  2162
2353  2412  2430  2645
3515  3742  3893  4494
4520  4898  5362  5660
5701  6262  6289  6292
6322  6442  6751  7401
7414  7889  7950  8038
8120  8468  8670  8770
8780  9177  9577  9594

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0299  0314  0897  1054
1621  1856  1905  2808
3006  3282  3551  3558
3644  3689  3716  3950
4339  4366  4516  4566
4670  4787  4805  5076
5206  5304  5474  5629
5909  5941  6073  6267
6523  6665  6846  7368
7857  8410  8709  8727

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0105  0261  0747  0829
0978  1010  1275  1366
1389  1490  1583  2176
2271  2730  2758  2774
2811  2840  2842  2885
3007  3203  3223  3325
3346  3385  3571  3901
3959  3972  4043  4159
4344  4801  5299  5342
5475  5556  5568  5897
6215  6224  6371  6780
6791  6806  7851  7946
8569  8672  8732  8965
9011  9074  9201  9457
9520  9550  9657  9724

Share.

About Author

Leave A Reply