ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-278) 12-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-278) 12-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-278) 12-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-278
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 12-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RM 232524
(THRISSUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RO 232524
RP 232524
RS 232524
RT 232524
RU 232524
RW 232524
RX 232524
RY 232524
RZ 232524

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
RP 489349
(KOZHIKKODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
84814

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0082  0489  2966  3388
3865  3973  4996  5134
5809  9542  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1757  2597  2867  3166
3227  3450  4803  4914
5437  6995  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0121  0393  0660  1115
1666  1732  1752  2203
3905  3948  4520  4715
4776  5348  6924  6987
7166  7994  8051  8135
8384  8687  8841  9297
9425  9614  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0022  0087  0589  1059
2060  2352  2405  2960
2983  3111  3297  3436
3461  3541  4038  4565
4892  5187  5960  6237
6255  6289  6507  6992
7363  7426  7736  7878
7895  8399  8475  8751
8865  9385  9499  9615

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0028  0040  0050  0129
0262  0270  0287  0302
0468  0563  0815  1009
1487  1672  1690  1781
1793  2042  2113  2216
2279  2479  2551  2628
2693  2762  2846  3103
3145  3198  3360  3935
4096  4328  4413  4452
4491  4523  4559  4784
5063  5143  5471  5547
5576  5622  5771  6229
6252  6449  6648  6683
6944  7062  7121  7527
7669  7820  7927  7936
8006  8096  8111  8630
8662  8914  9377  9460
9627  9720  

Share.

About Author

Leave A Reply