ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-275) 19-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-275) 19-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-275) 19-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-275
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 19-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RH 227100
(KOLLAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RA 227100
RB 227100
RC 227100
RD 227100
RE 227100
RG 227100
RJ 227100
RK 227100
RL 227100

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
RD 422541
(PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
56589

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1742  1785  3558  4994
5023  8306  8896  9466
9543  9760  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0681  1806  2554  5063
5576  6443  6509  7079
9140  9965  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0786  1188  1415  1485
2244  2367  2778  2943
3097  3299  3335  3803
4026  4127  4462  4572
5605  5919  6987  7695
7719  8345  8440  9392
9684  9882  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0431  0438  0529  0533
0928  1025  1148  1213
1715  1781  1950  2396
2602  2745  3229  3651
3694  3871  4675  4722
4785  5069  5510  5527
6384  6637  7016  7228
7453  7956  8229  8491
8545  8798  9042  9385

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0040  0041  0294  0362
0392  0470  0935  1083
1254  1577  1600  1703
2174  2324  2329  2677
2765  2782  2849  2894
2944  3070  3434  3527
3578  3639  3710  3818
4444  4476  4546  4604
4611  4645  4652  4726
4914  4915  5012  5044
5132  5450  5521  5641
5694  5884  5897  6186
6239  6299  6587  6825
7666  7746  7795  7929
8615  8712  8826  8874
8915  9095  9167  9404
9414  9460  9536  9892
9963  9975  

Share.

About Author

Leave A Reply