ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-273) 05-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-273) 05-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-273) 05-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-273
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 05-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RD 468381
(IDUKKI)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RA 468381
RB 468381
RC 468381
RE 468381
RG 468381
RH 468381
RJ 468381
RK 468381
RL 468381

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
RA 418008
(KOZHIKKODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
41222

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1775  2667  3490  5210
5568  7997  8645  8802
9227  9740  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0188  0373  1297  2308
2593  4240  4714  6092
6244  8509  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0251  0743  0795  0883
1975  3254  4106  4175
4359  4408  5060  5445
5644  5650  6715  6839
7207  7963  8446  8669
8797  8799  9001  9389
9544  9791  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0658  0904  0978  1088
1529  1838  2003  2114
2171  2712  3622  3996
4318  4556  4893  4983
4993  5423  5579  5584
5643  5767  6215  6332
6945  7282  7724  7797
8475  8540  8916  8989
9426  9483  9514  9915

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0274  0291  0331  0376
0635  0937  0974  1007
1114  1173  1202  1285
1500  1637  1665  1689
1692  1938  2145  2647
2837  2917  3050  3082
3294  3890  4000  4096
4265  4293  4713  4726
4803  4876  4996  5064
5285  5290  5407  5447
5514  5515  5556  5696
5734  5882  6436  6494
6546  6578  6730  6774
6847  7112  7251  7362
7413  7452  7529  7700
7929  8432  8819  9099
9260  9331  9735  9840
9847  9907  

Share.

About Author

Leave A Reply