ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-271) 22-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-271) 22-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-271) 22-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-271
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 22-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RG 452284
(KOZHIKKODE)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RA 452284
RB 452284
RC 452284
RD 452284
RE 452284
RH 452284
RJ 452284
RK 452284
RL 452284

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
RG 183244
(MALAPPURAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
90879

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0074  0412  1550  1579
4621  4697  7670  7937
8374  9987  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0399  2683  4308  4811
5431  5727  7600  7994
8760  9276  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0588  1636  2259  2299
2887  2903  2999  3142
3508  3780  3782  4079
4091  5728  5758  6011
6191  6746  7245  7370
7478  8432  8972  9266
9548  9957  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0335  0625  0667  1015
1427  1477  1753  1766
1930  1931  2800  3731
3755  3778  4410  4639
4755  4798  4881  5036
5037  5472  6294  6296
6714  6783  6929  7265
7646  8155  8304  8434
8864  9281  9774  9867

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0168  0258  0473  1216
1277  1318  1436  1851
2051  2308  2386  2483
2533  2682  2770  3010
3051  3265  3292  3297
3476  3530  3648  3873
3874  3926  3939  4012
4156  4565  4616  4629
4841  4939  5057  5231
5244  5258  5371  5390
5598  5817  5984  6115
6175  6343  6957  7274
7286  7312  7713  7740
7856  7911  7944  8509
8543  8549  8578  8651
8714  9248  9385  9555
9725  9756  9779  9943
9970  9971  

Share.

About Author

Leave A Reply