ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-270) 15-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-270) 15-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-270) 15-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-270
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 15-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RP 236385
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RM 236385
RO 236385
RS 236385
RT 236385
RU 236385
RW 236385
RX 236385
RY 236385
RZ 236385

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
RU 504278
(THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
58289

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0746  1881  2448  2515
3703  3892  5146  6147
6429  9118  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0357  0601  2587  2688
4597  5287  5985  7366
7790  8069  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0337  0752  1802  2119
2179  2299  2674  3058
3422  4308  4966  5046
5488  5538  6309  6316
6716  7236  7246  7737
8398  8771  8834  9127
9170  9799  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0235  0261  0530  0782
0911  1537  1693  1804
2626  2943  3602  3763
4239  4296  4506  4558
4564  4670  4765  4847
5102  5539  5721  7315
7506  7540  7891  8086
8266  8286  8620  8657
9287  9540  9671  9788

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0041  0267  0469  0509
0544  0607  0629  0681
0919  1045  1206  1332
1345  2301  2416  2660
2736  2846  2864  2889
3292  3386  3981  3986
4017  4324  4582  4727
4785  5069  5463  5542
5693  5756  5822  5907
5999  6065  6227  6292
6389  6428  6538  6756
6899  7481  7579  7807
7808  7816  7817  7884
8053  8077  8113  8199
8324  8413  8435  8539
8615  8686  8888  8971
9090  9172  9542  9644
9797  9895  

Share.

About Author

Leave A Reply