ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-269) 08-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-269) 08-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-269) 08-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-269
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 08-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RH 607523
(KANNUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RA 607523
RB 607523
RC 607523
RD 607523
RE 607523
RG 607523
RJ 607523
RK 607523
RL 607523

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
RH 128912
(THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
88214

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1740  2138  3929  5193
5502  5696  6221  7066
8321  8966  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1072  2285  2669  3995
4843  7547  7928  8113
9322  9894  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0317  0487  1620  2387
3139  3599  3778  4104
4307  4423  4873  5068
5995  6042  6081  6489
6504  6731  6769  7553
7592  7593  7655  8867
9094  9555  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0205  1035  1052  1674
1708  2191  2282  2427
2884  2964  3030  3117
3424  3682  3869  4175
4346  4443  4623  4733
4853  5187  5977  6538
6586  7635  8169  8331
8634  8674  8930  9167
9198  9557  9665  9761

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0090  0186  0257  0312
0333  0471  0474  0559
0832  0948  1062  1106
1140  1839  1845  1846
1907  1935  2228  2429
2442  2504  2974  3578
3764  4158  4269  4340
4399  4478  4542  4622
4899  5137  5436  5672
5718  5810  5866  6046
6103  6239  6320  6907
7003  7239  7312  7348
7458  7591  7597  7615
7665  7711  7880  7987
8059  8164  8238  8354
8486  8499  8615  8668
8950  9239  9505  9714
9978  9994  

Share.

About Author

Leave A Reply