ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-268) 01-01-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-268) 01-01-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-268) 01-01-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-268
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 01-01-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RO 381506
(THRISSUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RM 381506
RP 381506
RS 381506
RT 381506
RU 381506
RW 381506
RX 381506
RY 381506
RZ 381506

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
RY 554441
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
67989

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0615  1987  2309  2579
3417  4257  5776  6714
6770  8588  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
2765  2971  3093  3111
5218  5465  6603  7832
8715  9176  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0744  0865  1399  2441
2842  3074  3087  3302
3786  3923  4336  5080
5082  5281  5417  5546
6829  7004  7574  7691
7784  8073  8447  8803
8833  9819  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0119  0154  2351  2528
2782  3053  3318  3374
3592  3666  4015  4329
4485  4696  5294  5514
5964  6105  6218  6439
6535  6562  6719  7102
7314  7500  7587  8076
8748  8782  9163  9300
9572  9616  9656  9959

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0198  0804  0987  1219
1275  1444  1541  1911
1953  2291  2787  3052
3120  3121  3371  3427
3542  3586  3702  3771
3944  4183  4301  4337
4377  4451  4507  4587
4632  4669  4711  4715
4817  5119  5208  5322
5454  5534  5846  5991
6081  6187  6190  6199
6543  6667  6743  6923
6966  7016  7166  7457
7653  7707  7819  7847
7926  7998  8185  8249
8360  8608  8931  9033
9396  9516  9691  9905
9939  9982  

Share.

About Author

Leave A Reply