ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-267) 18-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-267) 18-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-267) 18-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-267
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 18-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RD 324498
(MALAPPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RA 324498
RB 324498
RC 324498
RE 324498
RG 324498
RH 324498
RJ 324498
RK 324498
RL 324498

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
RB 493413
(IDUKKI)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
25416

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0337  0556  1390  1446
3418  4256  5704  8659
9794  9901  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0559  1213  1387  1818
1980  4066  4102  6751
8387  9417  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0057  1098  1673  2629
2671  2762  3056  3229
3289  4309  5112  5252
5406  5629  5914  5926
6392  6854  7536  8433
8521  8595  8624  8921
9072  9321  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0063  0503  0506  0568
0929  1257  1461  1560
1601  2180  2510  2778
2972  3088  3260  3294
3339  3528  3574  3663
3951  3955  4711  4952
5340  5875  6471  6644
7205  7985  8328  8448
8732  8829  9590  9826

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0212  0839  1030  1261
1542  1591  1603  1905
1989  2067  2099  2189
2263  2509  2568  2584
2853  3070  3140  3196
3417  3435  3723  3810
4003  4028  4269  4286
4532  4539  4669  4685
4800  4956  5047  5134
5277  5475  5626  5642
5690  5766  5802  5812
5909  6172  6687  6848
7363  7649  7719  7846
8218  8486  8525  8599
8649  8916  8923  8929
8966  9004  9017  9065
9281  9381  9543  9608
9853  9877  

Share.

About Author

Leave A Reply