ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-266) 11-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-266) 11-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-266) 11-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-266
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 11-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RP 361508
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RM 361508
RO 361508
RS 361508
RT 361508
RU 361508
RW 361508
RX 361508
RY 361508
RZ 361508

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
RM 370248
(KOLLAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
28936

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1070  1221  1387  2002
2567  5783  6596  6853
9133  9296  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0172  0304  1863  1897
2187  3108  4789  8226
8922  9864  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
1621  2243  2412  3904
3910  4043  4458  4623
4652  4736  5110  5298
5327  5385  5800  5861
6414  6703  6827  7498
7657  8003  8890  8974
9308  9554  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0000  0879  0911  1506
1611  1626  1795  1798
1919  2427  2465  2532
2816  3076  3709  3754
3845  4034  4321  4651
4797  4855  5148  5174
5927  6183  6260  6974
7148  7349  7632  8356
8362  8509  8908  9184

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0035  0183  0248  0284
0499  0636  0833  0834
0908  0941  1006  1065
1144  1310  1371  1744
1750  1802  1867  2079
2169  2283  2324  2481
2565  2749  2768  2797
2951  3073  3397  3499
3613  3627  3806  4150
4204  4233  4325  5004
5015  5186  5249  5269
5409  5432  5465  5493
5698  5716  5935  6039
6124  6369  6375  7532
7761  7796  7958  7961
8238  8488  8494  8626
9281  9290  9373  9495
9543  9634  

Share.

About Author

Leave A Reply