ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-265) 04-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-265) 04-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-265) 04-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-265
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 04-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RK 580347
(MALAPPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RA 580347
RB 580347
RC 580347
RD 580347
RE 580347
RG 580347
RH 580347
RJ 580347
RL 580347

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
RJ 509892
(KOLLAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
03637

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0160  0208  1451  3396
4603  6204  6721  6834
7141  8265  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0844  1946  2892  5386
5702  7852  8217  8605
8978  9099  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0186  0711  0898  1052
1088  1725  2084  2636
2778  3022  4271  4669
5251  5640  5986  6472
7483  7522  7742  8034
8399  8777  8923  9598
9653  9885  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0284  0698  0739  0892
1172  1187  1297  1379
1823  1831  2222  2413
3057  3269  3585  3633
4076  5224  5237  5314
5991  6299  6617  6629
6667  6873  7009  7147
7266  7514  7748  8126
8379  8660  9704  9777

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0008  0101  0122  0193
0464  0507  0519  0860
1063  1240  1285  1564
1747  1780  2344  2377
2495  2497  2786  2789
2860  2993  3100  3116
3174  3256  3556  3566
3830  4434  4537  5048
5175  5249  5263  5717
5770  6176  6189  6196
6291  6366  6416  6697
6722  6779  6915  6997
7069  7322  7361  7423
7498  7564  7716  7833
8558  8631  8767  8768
8815  8846  8878  8917
8918  9139  9501  9513
9639  9770  

Share.

About Author

Leave A Reply