ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-262) 22-11-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-262) 22-11-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-262) 22-11-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-262
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 22-11-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RM 164211
(THRISSUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RO 164211
RP 164211
RS 164211
RT 164211
RU 164211
RW 164211
RX 164211
RY 164211
RZ 164211

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
RO 643683
(KOLLAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
32183

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0588  1014  1095  1188
1727  2027  4532  6002
8693  9512  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0317  1234  1910  2269
2888  3311  7021  8783
9517  9785  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0045  0340  0462  0464
0940  0985  1155  1597
2212  2824  3602  3993
4313  4574  4886  4966
5531  5695  5793  7009
7020  7023  7516  7784
8674  8911  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0260  0437  0796  1479
1951  1959  2443  3165
3173  3565  4063  4190
4276  4357  4400  4944
5016  5725  5730  5783
5845  7169  7541  7592
7786  7807  8077  8281
8419  9046  9202  9407
9420  9616  9675  9935

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0167  0277  0316  0483
0531  0656  0664  0824
1317  1506  1616  1630
1896  2232  2340  2378
2452  2497  2598  3065
3555  3586  3624  3644
3822  4185  4189  4207
4266  4290  4480  4500
4565  4594  4963  4996
5098  5402  5426  5580
5840  5867  5872  6125
6288  6433  6438  6525
6550  6646  6658  6744
6796  7060  7215  7509
7761  7857  7964  8245
8446  8490  8492  8547
8772  9077  9214  9276
9279  9322  

Share.

About Author

Leave A Reply