ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-259) 23-10-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-259) 23-10-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (RN-259) 23-10-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POURNAMI
  • ലോട്ടറി കോഡ്: RN-259
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 23-10-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :6,500,000/-
RJ 345532
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
RA 345532
RB 345532
RC 345532
RD 345532
RE 345532
RG 345532
RH 345532
RK 345532
RL 345532

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
RA 161852
(PATHANAMTHITTA)
RA 188790
(ERNAKULAM)
RB 123691
(PALAKKAD)
RB 603263
(ERNAKULAM)
RC 271410
(ERNAKULAM)
RC 774504
(MALAPPURAM)
RD 287019
(THRISSUR)
RD 444948
(PALAKKAD)
RE 528648
(PALAKKAD)
RE 813448
(KOLLAM)
RG 602410
(ERNAKULAM)
RG 748083
(ERNAKULAM)
RH 209722
(MALAPPURAM)
RH 531820
(PALAKKAD)
RJ 661513
(THIRUVANANTHAPURAM)
RJ 913246
(ERNAKULAM)
RK 438943
(THRISSUR)
RK 582335
(PATHANAMTHITTA)
RL 303265
(PALAKKAD)
RL 583542
(PATHANAMTHITTA)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
35301

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
2136  3711  4607  6045
6536  7308  7319  7426
8291  9047  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
1960  2332  2519  3201
3813  7054  7530  7793
8889  8955  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0777  1302  2293  2309
2389  2693  2710  3273
4307  4555  4771  4782
4953  5222  5542  5581
5787  6074  6348  6552
6634  8364  8584  8684
8830  9966  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0154  0651  1078  1092
2001  2127  2510  3140
3193  3308  3704  3969
4014  4330  4940  5037
5310  5381  5415  5525
5650  5989  7243  7720
7842  8051  8151  8223
8250  8412  8489  8966
9002  9388  9888  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0131  0169  0568  0702
0765  1130  1138  1235
1236  1564  1575  1592
1871  2007  2119  2320
2333  2371  2442  3069
3070  3368  3397  3444
3657  3759  3985  4041
4042  4189  4226  4354
4501  4529  4554  4589
4630  4753  4890  4917
5113  5716  5753  5895
5972  5980  6199  6272
6356  6445  6565  7177
7194  7309  7817  7953
8243  9059  9150  9907

Share.

About Author

Leave A Reply