ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BR-52) 23-11-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BR-52) 23-11-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (BR-52) 23-11-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: POOJABUMPER 2016
  • ലോട്ടറി കോഡ്: BR-52
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 23-11-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :40,000,000/-
TH 211619
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 100,000/-
NA 211619
VA 211619
RA 211619
RI 211619

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :5,000,000/-
NA 325134
(PALAKKAD)
VA 328325
(PALAKKAD)
RA 126482
(KANNUR)
TH 364558
(KOLLAM)
RI 147446
(KOLLAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
NA 145695
(KOLLAM)
NA 476269
(PALAKKAD)
VA 108092
(MALAPPURAM)
VA 288886
(ERNAKULAM)
RA 299417
(THRISSUR)
RA 306693
(THRISSUR)
TH 162682
(KOTTAYAM)
TH 473753
(PALAKKAD)
RI 134692
(THIRUVANANTHAPURAM)
RI 153442
(ALAPPUZHA)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 100,000/-
51645

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
2117  3050  4722  7075
7448  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1276  1400  1431  1728
2037  2215  2553  2643
2822  3006  3011  3434
4102  4665  4876  6030
6264  6879  7929  8050
8309  8441  9030  9224
9646  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0416  0524  0654  0884
1156  1530  2279  2873
3436  4464  4538  4543
5081  5087  5468  5609
5672  6371  6449  6472
6563  6664  7661  7676
7729  8604  8836  9583
9703  9765  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0112  0129  0141  0175
0340  0750  0883  1622
1969  2186  2469  2894
3356  3413  3653  3767
4477  4630  5710  5803
5972  5973  6334  6622
6707  6741  6894  7060
7360  7390  7828  8597
8711  8880  9060  9335
9795  9843  9947  9968

9th Prize- Rs. 200/-
0013  0086  0115  0257
0286  0414  0432  0453
0496  0574  1252  1298
1588  1914  2144  2168
2211  2249  2266  2564
2724  2740  2745  2903
2908  2948  3025  3472
4022  4035  4071  4074
4084  4171  4262  4296
4376  4479  4558  4575
4680  4743  4769  4778
4795  4866  4947  4974
5051  5253  5331  5337
5363  5635  5644  5753
5770  6093  6120  6188
6224  6409  6649  6665
6674  6710  6812  6864
6987  7021  7127  7193
7450  7461  7552  7732
7797  7820  7879  7933
7978  8034  8358  8376
8382  8619  8649  8680
8857  8875  9180  9186
9366  9552  9562  9579
9636  9682  9702  9868

Share.

About Author

Leave A Reply