ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-34) 08-09-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-34) 08-09-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-34) 08-09-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: NIRMAL WEEKLY LOTTERY
  • ലോട്ടറി കോഡ്: NR-34
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 08-09-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :7,000,000/-
NM 130234
(PATHANAMTHITTA)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
NA 130234
NB 130234
NC 130234
ND 130234
NE 130234
NF 130234
NG 130234
NH 130234
NJ 130234
NK 130234
NL 130234

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
NB 827282
(KOLLAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
NA 183422
(KOZHIKKODE)
NA 261140
(THRISSUR)
NB 322480
(ERNAKULAM)
NB 545309
(ERNAKULAM)
NC 303661
(PALAKKAD)
NC 665765
(PALAKKAD)
ND 371933
(KOLLAM)
ND 631406
(ALAPPUZHA)
NE 231222
(KOLLAM)
NE 383831
(KOTTAYAM)
NF 282789
(THRISSUR)
NF 332920
(PALAKKAD)
NG 560278
(PALAKKAD)
NG 610630
(KANNUR)
NH 429506
(ALAPPUZHA)
NH 542071
(ERNAKULAM)
NJ 251612
(KOTTAYAM)
NJ 510689
(PATHANAMTHITTA)
NK 267034
(PATHANAMTHITTA)
NK 629542
(PATHANAMTHITTA)
NL 449572
(KANNUR)
NL 651190
(KOTTAYAM)
NM 114857
(THIRUVANANTHAPURAM)
NM 738792
(PALAKKAD)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0057  0253  3457  4047
4559  4830  5318  7631
8696  
അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0579  1734  2191  2194
3442  3849  4279  5462
7783  7815  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
1595  1698  1715  2540
2787  2843  2863  3045
3334  3478  3814  3822
4658  4705  4817  4829
5082  5584  5658  5672
5763  6337  6592  6620
6743  7051  7192  8164
8958  9254  9329  9543

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0054  0229  0396  0527
0818  0857  1071  1293
2201  2206  2403  3200
3718  3746  4507  4575
4684  4751  5071  5243
5489  5579  5771  5900
6291  6362  6662  6712
7090  7535  7660  7956
8084  8161  8174  8308
8412  8646  8901  9430
9444  9625  9688  9730
9918  9967  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0003  0179  0197  0335
0439  0500  0566  0630
0636  0879  1102  1312
1409  1454  1604  1614
1709  1855  1907  1949
2062  2310  2370  2416
2903  2928  3052  3316
3333  3516  3766  3808
4037  4317  4403  4413
4453  4480  4489  4620
4732  4885  4889  4898
4921  5019  5133  5139
5174  5221  5544  5572
5580  5606  5631  5725
5766  6031  6134  6151
6245  6318  6321  6661
6784  7040  7087  7369
7414  7434  7578  7607
7637  7749  7752  8051
8056  8135  8145  8381
8917  8947  8960  9237
9424  9700  

Share.

About Author

Leave A Reply