ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-17) 12-05-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-17) 12-05-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-17) 12-05-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: NIRMAL WEEKLY LOTTERY
  • ലോട്ടറി കോഡ്: NR-17
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 12-05-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
NB 828541
(PATHANAMTHITTA)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
NA 828541
NC 828541
ND 828541
NE 828541

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
NA 374856
(THIRUVANANTHAPURAM)
NA 829396
(PATHANAMTHITTA)
NB 472195
(THRISSUR)
NB 740115
(THIRUVANANTHAPURAM)
NC 437981
(PATHANAMTHITTA)
NC 537043
(THIRUVANANTHAPURAM)
ND 554673
(KOTTAYAM)
ND 610062
(KANNUR)
NE 464324
(THRISSUR)
NE 727417
(KOZHIKKODE)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
NA 293140
(ERNAKULAM)
NA 844239
(IDUKKI)
NB 266329
(PATHANAMTHITTA)
NB 630605
(ALAPPUZHA)
NC 307951
(PALAKKAD)
NC 621211
(KOLLAM)
ND 234775
(MALAPPURAM)
ND 645413
(ERNAKULAM)
NE 258405
(KOLLAM)
NE 714232
(PALAKKAD)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
73237

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0859  2157  2635  3057
3106  3577  4045  4236
5121  5366  7143  7309
7439  7669  8660  8834
8853  8959  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0091  0132  0299  0602
0813  1015  1225  1310
2464  3113  3463  3553
3720  3761  3778  4028
4275  4509  4561  4750
4952  5124  5184  5471
5501  6641  6992  7250
7258  7530  7985  8174
8535  8587  9000  9048
9268  9277  9547  9591

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0078  0097  0270  0467
1370  1496  1534  1560
1698  2287  2576  2957
3206  3676  3784  4302
4592  4599  4610  4888
5131  5163  5319  5388
5612  5632  5824  5861
6119  6277  6334  6560
6624  6731  7097  7117
8077  8151  8156  8304
8359  8370  8373  8807
9759  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0003  0057  0184  0339
1016  1042  1165  1192
1240  1628  1642  1660
1697  1719  1883  2055
2212  2573  2699  2748
3058  3141  3229  3613
3623  3699  3799  3867
4129  4235  4322  4432
4521  4577  4653  4842
4871  4945  5051  5142
5202  5326  5617  5794
5895  6078  6279  6341
6347  6673  6694  6723
6824  6878  7090  7161
7242  7389  7629  7840
7933  8043  8344  8877
9071  9155  9243  9331
9503  9621  9730  9950

Share.

About Author

Leave A Reply