ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-5) 16-12-2016

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-5) 16-12-2016

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-5) 16-12-2016 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: NIRMAL BI WEEKLY
  • ലോട്ടറി കോഡ്: NR-5
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 16-12-2016

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :30,000,000/-
NA 384657
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 100,000/-
NB 384657
NC 384657
ND 384657
NE 384657

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,000,000/-
NA 144453
(THIRUVANANTHAPURAM)
NB 134380
(KASARGODE)
NC 149254
(KOLLAM)
ND 148037
(KOLLAM)
NE 185828
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :200,000/-
NA 131712
(KANNUR)
NA 193129
(THRISSUR)
NB 131162
(KANNUR)
NB 184754
(ERNAKULAM)
NC 218611
(THIRUVANANTHAPURAM)
NC 229012
(KOLLAM)
ND 229659
(KOLLAM)
ND 383116
(THIRUVANANTHAPURAM)
NE 164557
(KOTTAYAM)
NE 222517
(THIRUVANANTHAPURAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 100,000/-
54612

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
0825  3665  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0708  2822  3275  3440
4113  4464  4612  5200
5954  6982  7698  8539
9384  9789  9931  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 2,000/-
0535  1239  1557  1835
2411  2627  2686  3374
3707  3712  4240  4507
4591  5767  6926  7380
7779  7933  8949  8979
9008  9050  9382  9527
9680  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0291  0460  0639  1073
1304  1307  1458  1675
1900  1910  2178  2775
3147  3277  3515  3716
3788  5044  5219  5468
5918  5969  6022  6350
6734  7735  7918  8140
8267  8509  9047  9048
9499  9625  9895  
9th Prize- Rs. 200/-
0072  0146  0237  0286
0301  0418  0427  0592
0710  0808  0906  0947
1172  1299  1305  1435
1437  1593  1620  1735
1740  1757  1774  1776
1944  1992  2584  2587
2588  2597  2993  3031
3034  3130  3163  3192
3261  3265  3400  3544
3595  3656  3748  3817
3827  3885  3909  3954
3975  4012  4027  4050
4097  4162  4168  4373
4582  4662  4784  4821
4906  4949  5099  5106
5247  5273  5636  5689
5824  5981  5995  6035
6088  6191  6249  6285
6359  6362  6471  6482
6508  6519  6583  6634
6808  6876  6892  6990
7053  7065  7075  7287
7302  7357  7426  7602
7624  7638  7672  7706
7771  7848  7853  7910
8206  8765  8817  8849
8906  8941  9232  9311
9371  9430  9453  9600
9621  9752  9897  9966

Share.

About Author

Leave A Reply