ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-11) 03-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-11) 03-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-11) 03-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: NIRMAL BI WEEKLY
  • ലോട്ടറി കോഡ്: NR-11
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 03-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
NM 128644
(KANNUR)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
NO 128644
NP 128644
NS 128644
NT 128644

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
NM 187058
(ERNAKULAM)
NM 214276
(KASARGODE)
NO 161759
(ALAPPUZHA)
NO 225261
(THIRUVANANTHAPURAM)
NP 188497
(ERNAKULAM)
NP 232148
(KOLLAM)
NS 142514
(THIRUVANANTHAPURAM)
NS 324049
(THRISSUR)
NT 152335
(KOLLAM)
NT 332121
(PALAKKAD)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
NM 121382
(KOZHIKKODE)
NM 191168
(THRISSUR)
NO 169645
(KOTTAYAM)
NO 374647
(KOLLAM)
NP 103522
(PALAKKAD)
NP 189983
(ERNAKULAM)
NS 182584
(ERNAKULAM)
NS 376721
(KOLLAM)
NT 159605
(ALAPPUZHA)
NT 314391
(THRISSUR)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
56327

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0231  0380  1229  2814
3359  3813  4132  4643
5145  5457  6174  6363
7363  8642  8756  8986
9055  9107  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0044  0089  0187  0418
0542  0770  0918  1187
1455  1739  1973  2146
2817  2985  3013  3192
3481  3655  4891  4973
5402  5528  6048  6694
6701  7021  7105  7388
7419  8096  8260  8461
8464  8652  8776  9180
9553  9714  9757  9812

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0046  0613  0820  1249
1764  1775  2075  2144
2270  2327  2332  3259
3515  3666  3865  3928
4263  4276  4748  4770
5234  5421  5469  5565
5769  5927  5928  5964
6239  6254  6319  6549
6766  7110  7154  7304
7547  7872  8300  8381
8873  9176  9573  9756
9803  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0027  0029  0135  0277
0392  0557  0929  1118
1198  1410  1606  2171
2286  2290  2546  2664
2792  2798  2889  3051
3062  3098  3451  3540
4037  4176  4180  4241
4248  4311  4397  4663
4720  5025  5207  5348
5377  5399  5439  5470
5541  5892  5893  6069
6123  6309  6379  6386
6422  6483  6515  6546
6967  6985  7343  7571
7809  8294  8460  8626
8884  8931  8962  9041
9152  9203  9204  9547
9731  9840  9930  9959

Share.

About Author

Leave A Reply