ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-10) 17-02-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-10) 17-02-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (NR-10) 17-02-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: NIRMAL BI WEEKLY
  • ലോട്ടറി കോഡ്: NR-10
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 17-02-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
NH 338148
(KOZHIKKODE)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
NG 338148
NJ 338148
NK 338148
NL 338148

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :500,000/-
NG 191758
(KOZHIKKODE)
NG 387103
(THIRUVANANTHAPURAM)
NH 128874
(KOLLAM)
NH 163720
(ERNAKULAM)
NJ 215660
(PALAKKAD)
NJ 259658
(ERNAKULAM)
NK 147854
(KOTTAYAM)
NK 214790
(THRISSUR)
NL 114427
(PALAKKAD)
NL 156691
(IDUKKI)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
NG 114263
(PALAKKAD)
NG 152162
(KOTTAYAM)
NH 183535
(KANNUR)
NH 326699
(PALAKKAD)
NJ 369018
(ALAPPUZHA)
NJ 373241
(IDUKKI)
NK 287090
(PATHANAMTHITTA)
NK 334944
(MALAPPURAM)
NL 127617
(THIRUVANANTHAPURAM)
NL 287996
(PATHANAMTHITTA)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
12492

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
1022  1557  1792  1990
2528  2547  3636  3901
4021  5593  6108  6708
7051  7431  7591  7944
8183  9406  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0273  0436  0475  0891
2153  2583  2986  3256
4076  4481  4756  4825
5107  5137  5245  5434
5847  6371  6418  6479
6480  6871  7177  7352
7776  8052  8096  8164
8527  8535  8563  8573
8902  9341  9373  9391
9463  9545  9671  9879

ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0288  0692  0747  0855
0994  1183  1212  1406
1593  1665  1676  1740
2323  2565  3139  3240
3254  3396  3419  3712
3840  4011  4166  4363
5039  5124  5258  5287
6160  6214  6231  6912
7215  7415  8243  8350
8491  8592  8608  8651
8666  9004  9571  9672
9695  
എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0551  0638  0705  0727
0753  0768  0952  1147
1384  1849  1862  1876
2438  2451  2538  2548
2584  2748  2964  3356
3445  3469  3477  3485
3987  4193  4410  4780
4791  4993  5002  5142
5354  5627  5865  5953
5961  6119  6187  6424
6426  6463  6478  6681
6731  6767  6769  6814
7082  7087  7171  7250
7259  7430  7509  7592
7738  7780  7837  7853
7889  8083  8329  8493
8967  9046  9058  9231
9493  9500  9787  9812

Share.

About Author

Leave A Reply