ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-161) 18-05-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-161) 18-05-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-161) 18-05-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-161
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 18-05-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PC 235973
(PALAKKAD)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PA 235973
PB 235973
PD 235973
PE 235973

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PA 212412
(THRISSUR)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PA 266654
(KOZHIKKODE)
PB 535277
(KOLLAM)
PC 291521
(ERNAKULAM)
PD 774535
(KOTTAYAM)
PE 466098
(KOZHIKKODE)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
44555

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0185  0250  0506  2317
2702  2943  3041  3313
4134  4408  4764  4837
5236  5706  6235  7266
8319  9057  9092  9185
9581  9769  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0006  0271  0684  0981
1089  1251  1644  2177
2259  2630  2764  3093
3130  3398  3415  3450
3933  3949  4790  5084
5363  5533  5840  6019
6495  6592  7775  7957
8633  8747  8897  8933
9074  9156  9317  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0041  0194  0267  1046
1135  1556  2030  2234
2274  2285  2590  2638
3042  3155  3336  4395
4670  4734  4738  4951
5068  5114  5126  5781
6239  6298  6769  6970
7005  7151  7269  7805
7886  8477  8840  8964
9044  9282  9467  9617

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0068  0328  0353  0555
0779  1021  1093  1121
1223  1228  1247  1326
1457  1712  2307  2733
3021  3026  3367  3672
3748  3750  3813  3981
4076  4431  4606  4888
4921  5031  5193  5317
5594  5705  5810  5867
5949  6034  6083  6269
6273  6420  6568  6838
7061  7215  7564  7586
7693  7802  7960  8059
8084  8178  8781  8876
8971  9068  9085  9859

Share.

About Author

Leave A Reply