ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-154) 30-03-2017

0

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-154) 30-03-2017

ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം (KN-154) 30-03-2017 (Kerala Lottery Result Today)

  • ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യക്കുറി: Karunya Plus
  • ലോട്ടറി കോഡ്: KN-154
  • നറുക്കെടുപ്പ് തീയ്യതി: 30-03-2017

നറുക്കെടുപ്പ് ഫലം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു (Today’s Kerala Lottery Result is given Below):

ഒന്നാം സമ്മാനം- Rs :10,000,000/-
PJ 426526
(THIRUVANANTHAPURAM)
പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
PG 426526
PH 426526
PK 426526
PL 426526

രണ്ടാം സമ്മാനം- Rs :1,500,000/-
PH 666966
(ERNAKULAM)

മൂന്നാം സമ്മാനം- Rs :100,000/-
PG 534109
(KOLLAM)
PH 625793
(KOTTAYAM)
PJ 561239
(PATHANAMTHITTA)
PK 320182
(THRISSUR)
PL 808578
(KOTTAYAM)

നാലാം സമ്മാനം- Rs. 10,000/-
86886

അഞ്ചാം സമ്മാനം- Rs. 5,000/-
0089  0681  0731  1293
2310  2473  2689  2715
2769  3668  4274  6338
7034  7106  7192  7250
7540  7645  7959  8042
9065  9438  
ആറാം സമ്മാനം- Rs. 1,000/-
0217  1508  1971  2082
2341  2480  2740  2811
2908  2953  3146  3152
3324  3459  4473  5759
5861  6051  7100  7153
7395  7487  7546  7601
7705  8081  8275  9226
9290  9347  9383  9394
9473  9765  9789  
ഏഴാം സമ്മാനം- Rs. 500/-
0292  1175  1238  1403
1456  1903  2400  2745
2866  3427  3495  3674
4017  4171  4301  4853
5159  5692  5769  5821
5943  6422  6536  7023
7427  7466  7793  8109
8195  8644  8758  8779
9029  9111  9300  9313
9472  9530  9677  9972

എട്ടാം സമ്മാനം- Rs. 100/-
0278  0309  0741  1049
1271  1356  1401  1464
1580  1614  1721  1803
1904  1985  2010  2401
2538  2641  2692  2852
3139  3190  3287  3299
3532  3606  3640  3746
4165  4415  4427  4449
4674  4814  5367  5379
5404  5515  5656  5697
5820  6044  6095  6162
6194  6312  6347  6375
6579  6771  7574  7656
7869  8126  8338  8366
8783  9278  9862  9925

Share.

About Author

Leave A Reply